CAFFE VIANELLO | Verhuur koffiemachines, mobiele koffiebar en koffiecatering

Annuleren huurovereenkomst

Annuleren opdracht:

Het annuleren van een huurovereenkomst (orderbevestiging) is als deze 14 dagen voor de opdracht leverdatum wordt geannuleerd kosteloos. Bij het annuleren van de huurovereenkomst (orderbevestiging) bij minder dan 14 dagen voor de opdracht leverdatum zal 25% van de orderbevestiging in rekening worden gebracht.

Voor overige zaken aangaande Specifieke verplichtingen verwijzen wij u door naar Artikel 8 van onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 – Specifieke verplichtingen afnemer huurovereenkomst

 • De afnemer zal geen werkzaamheden, wijzigingen, uitbreiding, of aanpassing aan het gehuurde door derden laten plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan en met schriftelijke toestemming van C2CU.
 • De afnemer zal, zonder schriftelijke toestemming vooraf van C2CU het gehuurde niet (laten) verplaatsen of rechten uit de huurovereenkomst overdragen.
 • De afnemer dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van het gehuurde onder andere voor diefstal en schade aan het gehuurde.
 • Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de afnemer voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, te worden gemeld aan C2CU.
 • In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de afnemer verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan C2CU te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Een kopie van de aangifte wordt door de afnemer aan C2CU overhandigd.
 • Indien de afnemer verzuimt aangifte te doen en/of verzuimd het proces-verbaal van de aangifte aan C2CU te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
 • Bij diefstal of (economische) totalloss van het gehuurde, verplicht de afnemer zich de schade aan C2CU te vergoeden tegen de nieuwwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de afnemer zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde.
 • De afnemer wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.
 • De afnemer zal er op toezien dat het gehuurde uitsluitend volgens het bedieningsvoorschrift wordt gebruikt. De afnemer zal het gehuurde overeenkomstig de aard en de bestemming als een goed huisvader gebruiken en beheren.
 • De afnemer dient tevens zorg te dragen voor een geschikte locatie voor het opstellen van het gehuurde, rekening houdend met een veilige en adequate toegangsroute ten behoeve van de installatie van het gehuurde.
 • De afnemer dient tevens zorg te dragen voor de noodzakelijke en geschikte elektrische aansluitingen, waterleidingen, afvoer en randapparatuur (zoals waterfilter en slangen tussen kraan/filter en filter/koffiemachine) teneinde het gehuurde te kunnen doen functioneren, waarbij de afnemer de van overheidswege vastgestelde veiligheidseisen en de voorschriften van de lokale nutsbedrijven in acht moet nemen.
 • De afnemer zal de opstellocatie, de omgevingsconditie en elektrische energie in stand houden, zoals geadviseerd en overeengekomen tijdens de installatie van het gehuurde.
 • De afnemer zal alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen aan de uitvoering van de huurovereenkomst. De afnemer zal hiertoe C2CU in de gelegenheid stellen de werkzaamheden uit te voeren die voortvloeien uit de verplichtingen van C2CU uit de huurovereenkomst.
 • De afnemer dient zelf zorg te dragen voor het reinigen van het gehuurde conform onderstaande voorschriften:

Volgens de machinefabrikant voorgeschreven reinigingenprogramma`s uit te voeren met de voorgeschreven reinigingsproducten.

 • Indien blijkt dat afnemer het gehuurde niet reinigt conform bovenstaande instructies vervalt de fabrieksgarantie en de eventueel afgesloten optionele service en komen alle kosten voor rekening van de afnemer. De bij C2CU afgenomen reinigingsmiddelen zullen als maatstaf worden gehanteerd.